ประวัติของเทคโนโลยีแก๊สซิไฟเออร์

ประวัติความเป็นมาของเทคโนโลยีแก๊สซิไฟเออร์

เมอร์ดอด วิศวกรชาวสกอต เป็นผู้ทดลองผลิตก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ (Synthetic Gas หรือ Syngas) จากถ่านหินป่น (Pulverized Coal) ตั้งแต่ ค.ศ. 2335 หลังจากนั้นก๊าซ เชื้อเพลิงสังเคราะห์จึงเริ่มเป็นที่รู้จักและแพร่หลายในประเทศอังกฤษ จนได้รับความนิยมมากถึงขนาดจัดตั้งเป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับให้แสงสว่างและทำความร้อนตามสถานที่สำคัญๆ และบ้านพักอาศํยในเชิงพาณิชย์จนได้รับความนิยมทั่วโลก และได้มีการนำไปปรยุกต์ใช้เป็นแหล่งพลังงานในภาคอุตสาหกรรม

ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2 มีการสร้างปฏิกรณ์แก๊สซิฟิเคชัน สำหรับผลิตก๊าซชีวมวล (จากไม้ฟืน) หรือก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ (จากถ่านหิน) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับบ้านเรือน ยานพาหนะ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามากกว่า 1 ล้านแห่งทั่วโลก ต่อมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อมีการค้นพบก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่มีจำนวนมากและราคาถูกกว่า จึงทำให้ความนิยมก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ลดน้อยลง แต่อย่างไรก็ตาม ภายหลังเกิดวิกฤตพลังงาน พ.ศ.2510 ก็ได้มีการนำเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่นและเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนอื่นๆกลับมาพัฒนาเป็นพลังงานทางเลือกจนถึงปัจจุบัน

ประวัติของแก๊สซิไฟเออร์