ประมวลภาพการเข้าประชุมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ประมวลภาพการคุณฐานิสร์พงศ์เข้าเสวนาปัญหา และ อุปสรรคที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชันสำหรับผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าในระดับอุตสาหกรรม ชุมชน หรือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กของประเทศไทย กับทาง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558

โดยมีผู้เข้าร่วมดังนี้ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้เชี่ยวชาญเอกชน และ/หรือ สถาบันอุดมศึกษา

 1. รศ. ดร. ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ
  เลขาธิการ สำนักประสานงานโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.- สกว.
 2. นายเอกชัย สินรัตนภักดี
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 3. นายธีรเดช ทองขวัญ
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองส่งเสริมพลังงานทดแทนและผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  หรือ นายจุมพล ไชยบิน
  หัวหน้าแผนกส่งเสริมพลังงานทดแทนและผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  นายศุภเสฎฐ์ ตันไชยโรจน์ วิศวกร
  นายพงศธร ชูสุน วิศวกร
 4. นายมณฑล วสุวานิช
  ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติงานโครงการ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
 5. ดร. บุญรอด สัจจกุลนุกิจ ที่ปรึกษาโครงการ
  อาจารย์พิเศษ จาก Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
 6. ดร. สุริยา สาสนรักกิจ
  ที่ปรึกษาโครงการ รอง ผวว. ด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน
 7. นายเรืองเดช ปั่นด้วง
  ผู้อำนวยการกลุ่มชีวมวล กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ผู้ประกอบการผู้ใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชันในการะบวนการผลิตพลังงานความร้อน หรือ ไฟฟ้า

 1. นายปริญญา ธรรมาภรณ์พิลาศ
  บริษัท โรงสีไฟจิตรเสริมไทย จำกัด
 2. นายภิญโญ คำวชิรพิทักษ์
  บริษัท เคพี เอ็นเนอร์ยี่กรุ๊ป จำกัด
 3. นายวิฑูรย์ วิระพรสวรรค์ (ประธานบริษัทฯ)  และ
  นายวิชัย เตติวัฒน์ (กรรมการบริหาร)
  บริษัท แปลน อีโค เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 4. นายฐานิสร์พงศ์ เครือนาค
  นายพสุเชษฐ์ เครือนาค
  นายปกรณ์ เครือนาค
  บริษัท ปูนขาวและแร่ จำกัด  (ใช้เทคโนโลยีของบริษัท ไทยแก๊สซิไฟเออร์ จำกัด ในการผลิตปูนขาว)
 5. นายสถาพร บุญรอด และ
  นายกิตินันท์ คะเชนชาติ
  บริษัท สินแร่สาคร จำกัด  (ใช้เทคโนโลยีของบริษัท ไทยแก๊สซิไฟเออร์ จำกัด ในการแต่งแร่)

และจากผู้เข้าร่วมประชุม และจำนวนผู้ที่มีเทคโนโลยีทั้งหมด 98 บริษัท มีเพียง 2 บริษัท ที่สามารถใช้แก๊สซิไฟเออร์ในการประกอบธุรกิจประเภท dryer ได้จริงคือ บริษัท ปูนขาวและแร่ จำกัด และ บริษัท สินแร่สาคร จำกัด  ซึ่งได้ใช้เทคโนโลยีของบริษัท ไทยแก๊สซิไฟเออร์ จำกัดในการประกอบธุรกิจ จะเห็นได้ว่าเราบริษัท ไทยแก๊สซิไฟเออร์ จำกัด ไม่ได้เพียงออกแบบและผลิตอย่างเดียวแต่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญกับตัวอุปกรณ์จนแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์  ทาง บริษัท ไทยแก๊สซิไฟเออร์ จำกัด มีทีมงานวิจัยและพัฒนาของตัวเองทำให้แก้ไขและตอบปัญหาต่างๆ กับทางลูกค้าได้

ประมวลภาพ