ค่าพลังความร้อนของเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ

ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง

 ประเภท ชนิดเชื้อเพลิง ค่าความร้อน (kcal/kg ) ค่าความร้อน (kJ/kg)
เชื้อเพลิงแข็ง ถ่านหินบิทูมินัส
ถ่านหินลิกไนท์
ขี้เลื่อย
แกลบ
ชานอ้อย
6,297.16 kcal/kg
2,500.24 kcal/kg
2,598.14 kcal/kg
3,438.72 kcal/kg
1,798.16 kcal/kg
26,,366.21 kJ/kg
10,468.50 kJ/kg
10,878.41 kJ/kg
14,397.92 kJ/kg
7,528.90 kJ/kg
 เชื้อเพลิงเหลว  น้ำมันเบนซิน
น้ำมันดีเซล
น้ำมันเตาเอ
น้ำมันเตาซี
8,245.76 kcal/L
8,697.10 kcal/L
9,857.66 kcal/L
9,117.38 kcal/L 
34,525.00 kJ/L
36,414.76 kJ/L
41,274.02 kJ/L
38,174.47 kJ/L 
 เชื้อเพลิงก๊าซ  ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
8,763.96 kcal/Nm3
11,992.53 kcal/kg 
 36,694.47 kJ/Nm3
50,220 kJ/kg

ค่าการแปลงหน่วย CONVERSION FACTORS
ปริมาณพลังงานของเชื้อเพลิง (ค่าความร้อนสุทธิ)
ENERGY CONTENT OF FUEL (NET CALORIFIC VALUE)

ประเภท (หน่วย)

กิโลแคลอรี/หน่วย

kcal/UNIT

ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/

ล้านหน่วย

toe/106UNIT

เมกะจูล/หน่วย

MJ/UNIT

พันบีทียู/หน่วย

103Btu/UNIT

TYPE (UNIT)

พลังงานเชิงพาณิชย์         COMMERCIAL ENERGY
1. น้ำมันดิบ (ลิตร)

8,680

860.00

36.33

34.44

1. CRUDE OIL (litre)
2. คอนเดนเสท (ลิตร)

7,900

782.72

33.07

31.35

2. CONDENSATE (litre)
3. ก๊าซธรรมชาติ         3. NATURAL GAS
    3.1 ชื้น (ลูกบาศก์ฟุต)

248

24.57

1.04

0.98

3.1 WET (scf.)
    3.2 แห้ง (ลูกบาศก์ฟุต)

244

24.18

1.02

0.97

3.2 DRY (scf.)
4. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม         4. PETROLEUM PRODUCTS
    4.1 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ลิตร)

6,360

630.14

26.62

25.24

4.1 LPG (litre)
    4.2 น้ำมันเบนซิน (ลิตร)

7,520

745.07

31.48

29.84

4.2 GASOLINE (litre)
4.3 น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)

8,250

817.40

34.53

32.74

4.3 JET FUEL (litre)
4.4 น้ำมันก๊าด (ลิตร)

8,250

817.40

34.53

32.74

4.4 KEROSENE (litre)
4.5 น้ำมันดีเซล (ลิตร)

8,700

861.98

36.42

34.52

4.5 DIESEL (litre)
4.6 น้ำมันเตา (ลิตร)

9,500

941.24

39.77

37.70

4.6 FUEL OIL (litre)
4.7 ยางมะตอย (ลิตร)

9,840

974.93

41.19

39.05

4.7 BITUMEN (litre)
4.8 ปิโตรเลียมโค้ก (กก.)

8,400

832.26

35.16

33.33

4.8 PETROLEUM COKE (litre)
5. ไฟฟ้า (กิโลวัตต์ชั่วโมง)

860

85.21

3.60

3.41

5. ELECTRICITY (kWh)
6. ไฟฟ้าพลังน้ำ (กิโลวัตต์ชั่วโมง)

2,236

221.54

9.36

8.87

6. HYDROELECTRIC (kWh)
7. พลังงานความร้อนใต้พิภพ

9,500

941.24

39.77

37.70

7. GEOTHERMAL (kWh)
(กิโลวัตต์ชั่วโมง)          
8. ถ่านหินนำเข้า (กก.)

6,300

624.19

26.37

25.00

8. COAL IMPORT (kg.)
9. ถ่านโค้ก (กก.)

6,600

653.92

27.63

26.19

9. COKE (kg.)
10. แอนทราไซต์ (กก.)

7,500

743.09

31.40

29.76

10. ANTHRACITE (kg.)
11. อีเทน (กก.)

11,203

1110.05

46.89

44.45

11. ETHANE (kg.)
12. โปรเพน (กก.)

11,256

1115.34

47.11

44.67

12. PROPANE (kg.)
13. ลิกไนต์         13. LIGNITE
     13.1 ลี้ (กก.)

4,400

435.94

18.42

17.46

13.1 LI (kg.)
     13.2 กระบี่ (กก.)

2,600

257.60

10.88

10.32

13.2 KRABI (kg.)
     13.3 แม่เมาะ (กก.)

2,500

247.70

10.47

9.92

13.3 MAE MOH (kg.)
     13.4 แจ้คอน (กก.)

3,610

357.67

15.11

14.32

13.4 CHAE KHON (kg.)

ค่าการแปลงหน่วย CONVERSION FACTORS
ปริมาณพลังงานของเชื้อเพลิง (ค่าความร้อนสุทธิ)
ENERGY CONTENT OF FUEL (NET CALORIFIC VALUE)

ประเภท (หน่วย)

กิโลแคลอรี/หน่วย

Kcal/UNIT

ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/

ล้านหน่วย

toe/106UNIT

เมกะจูล/หน่วย

MJ/UNIT

พันบีทียู/หน่วย

103Btu/UNIT

TYPE (UNIT)

พลังงานใหม่และหมุนเวียน         NEW & RENEWABLE ENERGY
1. ฟืน (กก.)

3,820

378.48

15.99

15.16

1. FUEL WOOD (kg.)
2. ถ่าน (กก.)

6,900

683.64

28.88

27.38

2. CHARCOAL (kg.)
3. แกลบ (กก.)

3,440

340.83

14.40

13.65

3. PADDY HUSK (kg.)
4. กากอ้อย (กก.)

1,800

178.34

7.53

7.14

4. BAGASSE (kg.)
5. ขยะ (กก.)

1,160

114.93

4.86

4.60

5. GARBAGE (kg.)
6. ขี้เลื่อย (กก.)

2,600

257.60

10.88

10.32

6. SAW DUST (kg.)
7. วัสดุเหลือใช้

3,030

300.21

12.68

12.02

7. AGRICULTURAL WASTE (kg.)
ทางการเกษตร (กก.)          
8. ก๊าซชีวภาพ (ลูกบาศก์เมตร)

5,000

495.39

20.93

19.84

8. BIOGAS (m3)

หน่วยทั่วไป

GENERAL

1 กิโลแคลอรี (kcal) = 4,186 จูล (joules)
  = 3.968 บีทียู (Btu)
1 ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (toe) = 10.093 จิกะแคลอรี (Gcal)
  = 42.244 จิกะจูล (GJ)
  = 40.047 x 10 6 บีทียู (Btu)
1 บาร์เรล (barrel) = 158.99 ลิตร (litres)
1 ลูกบาศก์เมตรของไม้ = 600 กิโลกรัม (kg.)
(cu.m. of solid wood)    
1 ลูกบาศก์เมตรของถ่าน = 250 กิโลกรัม (kg.)
(kg. of charcoal)    
5 กิโลกรัมของฟืน (kg. of fuel wood) = 1   กิโลกรัมของถ่าน            (kg. of charcoal product)  
1 ลิตรของก๊าซปิโตรเลียมเหลว (litre of LPG) = 0.54 กิโลกรัม (kg.)